สินค้าประหยัดน้ำมัน ชุดสำเร็จรูปมีจำหน่ายแล้วราคาพิเศษ dv hydrogen 

                  
  

       Mainmenu

        อาหารเสริม
        เสริมสุขภาพ
       หมวดพลังงาน
            สินค้าทั่วไป
 
             สมุนไพร

 
หนังสือพิมพ
@
เดลินิวส์
@ ไทยรัฐ
@ ไทยโพสต์
@ มติชน
@ มติชนสุดสัปดาห์
@ ข่าวสด
@ ประชาชาติธุรกิจ
@ คมชัดลึก
@
ผู้จัดการ
@ ผู้จัดการรายสัปดาห์
@ ผู้จัดการรายเดือน
@ โพสต์ทูเดย์
@ กรุงเทพธุรกิจ
@ กรุงเทพธุรกิจ Biz week
@ ฐานเศรษฐกิจ
@ เส้นทางเศรษฐกิจ
@ แนวหน้า
@ สยามรัฐ
@ Bangkok Post
@ เนชั่น
@ เนชั่นสุดสัปดาห์
@ สยามธุรกิจ
@ กระแสหุ้น
@ บ้านเมือง
@ เทเลคอม เจอร์นัล
@ เนชั่นแชนแนล
Bookmark and Share
 
สถิติวันนี้

96 คน

สถิติเมื่อวาน

85 คน

สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2388 คน
38703 คน
9339213 คน

เริ่มเมื่อ 13/11/08

  

 
dcmbusiness.com ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ [No.3500700033173]

                                                                 คลิกดูเอกสารรับรอง

เว็บไซต์นี้ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือ เรียกสั้นๆว่า

"Trustmark"

นั้น
เป็นเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า


 1. ซื้อสินค้า/บริการ
  จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

 2. เว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฯ
  จะต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ระบุไว้

 3. หากมีข้อพิพาท
  หรือประสบปัญหา ท่านสามารถติดต่อหรือร้องเรียนมายัง
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ท่าน

หลักเกณฑ์ Trustmark
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่

1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency) 

           เว็บไซต์ของท่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการติดต่อ ฯลฯ
           เพื่อแสดงความมีตัวตนของท่านและเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อหรือสอบถามได้


2.
การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices) 
          
* การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียร้อย หรือศีลธรรมอันดี
           * จะต้องไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า/บริการ

3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers) 
                     * เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องของ 
                     * ข้อมูลของสินค้า / บริการ
                     * ราคาสินค้าหรือบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษี ,ค่าบริการจัดส่ง ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน)
                     * วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้า/บริการ
                     * ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ

4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment) 
             *   เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการทำธุรกรรม
           * เว็บไซต์ของท่านควรมีจัดเตรียมแบบฟอร์มการสั่งซื้อและวิธีการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน และควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้บริโภคเข้าไปตรวจสอบหรือติดต่อได้
             *    การจัดส่งสินค้า/บริการจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security) 
           * เว็บไซต์ของท่านต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy) 
             * เว็บไซต์ของท่าน จะต้องแสดงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ในที่ที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาได้สะดวกดูตัวอย่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints) 
             * เว็บไซต์ของท่าน ต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการตอบข้อสงสัยและมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะ ต้องมีการตอบสนองข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม

8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children) 
           * กรณีเว็บไซต์ของท่านมีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนจะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเช่น การห้ามจําหน่ายสุราและบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น ประโยชน์ที่ได้จาก Trustmark
     
        แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ของท่าน มีความน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เว็บไซต์ของท่าน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเว็บไซต์ของท่านขยายโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้า/บริการของท่าน เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ของท่าน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บไซต์ของท่านโดยกรมฯจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฯ ตลอดจนมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฯ โดยจัดแบ่งตามประเภทหมวดหมู่สินค้า/บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์กรมฯได้โดยสะดวก 

 

                                                     

        ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่  3500700033173   www.tmd.go.th       www.weredhome.com/       http://www.rakdang.com/     www.watchomlhiri.com   http://thaitvnews2.blogspot.com/2011/05/blog-post_6097.html       

Copyright (c) 2009 by dcmbusiness.com              084-150-7209 , 086-428-8613     vitcm1@gmail.com